By Gleb Stolyarov, Anastasia Teterevleva and Anastasia Lyrchikova